Sold out

red koi/ gold koi / black koi / white koi

$18.00 - $19.50
  • red koi/ gold koi / black koi / white koi
  • red koi/ gold koi / black koi / white koi
  • red koi/ gold koi / black koi / white koi
  • red koi/ gold koi / black koi / white koi

nickel free + hypoallergenic
weight: light to medium